hasko-vyskov.cz

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Audity pracoviště, roční prověrky, odborné posudky

- Kategorie

- Rizika

- OOPP (osobní ochrannné pracovní pomůcky)

andrea-leopardi-qe1es4fcS3o-unsplash

Školení vedoucích zaměstnanců

- BOZP na pracovištích

- kanceláře

- dílny

- stavby

- sklady

- školy a školská zařízení

- práce ve výškách

- šetření pracovního úrazu, záznamu o pracovním úrazu
- posouzení a realizace bezpečnostního značení
- posouzení a návrh osobních ochranných pracovních prostředků
- kontroly a revize
- příprava na kontrolu inspektorátu práce
- zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP (směrnice,
metodické pokyny, řídící dokumenty apod.)

Vzhledem k tomu, že v oblasti PO a BOZP jsou samy o sobě velmi
široké a je nutné je "ušít na míru"