hasko-vyskov.cz

Ostatní

Rychlá navigace

SPECIÁLNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE NA HOŘLAVÉ KOVY

Technické údaje

Typ hasicího přístrojeTřídy požáruHasivoMnožství hasivaPoužitelný při teplotáchVýtlačný plynCelková hmotnostKonstr. šířkaKonstr. výška
PM 12 ADTotalit M12 kgod -20 °C
do +60 °C
CO2 v tlakové lahvi19,7 kg265 mm1 250 mm
M 50DTotalit M50 kgod -20 °C
do +50 °C
N2 v tlakové lahvi90,50 kg470 mm1 030 mm
M 50DTotalit M250 kgod -20 °C
do +50 °C
N2 v tlakové lahvi675 kg1 680 mm1 490 mm

Sorbenty

Vapex - absorbent

Jedná se o hydrofobizovaný perlit - amorfní křemičitan hlinitý sopečného
původu. Vyznačuje se vysokou tepelnou odolností a nízkou objemovou hmotností.

Pokud aplikujete Vapex na suchém povrchu, stačí jej smést do pytlů. Z vodního toku
se sbírá pomocí síťkových sběračů. Vapex neobsahuje zdraví škodlivé látky.

VAPEX - ABSORBENT má vysokou schopnost absorbovat ropné látky. Při styku se
směsí vody a ropných produktů absorbuje přednostně ropné produkty. Vapex ropné
látky absorbuje a ztmavne.

Vlastnosti

- tepelné použití je - 200 °C + 900 °C.

- Expandovaný perlit je biologicky a chemicky neutrální, nehořlavý a zdravotně
nezávadný. Při hydrofobizaci se povrch zrn pokryje nesmáčivým, vodoodpudivým povlakem.

Oblasti použití:

Hydrofobizovaný perlit - Vapex se používá jako sorbent nepolárních látek, směsí
polárních a nepolárních látek a pro jiné speciální účely. Používá se zejména na odstranění
nežádoucích ropných látek z vody, vodních toků a pevných povrchů.

Absorbce

- min 350 litrů ropných látek/m3 ( 350 ml/l )

Použitelnost: 0 - 200 °C + 900 °C

Rozpustnost ve vodě:

- nerozpustný

Chemická odolnost:

- PH 6,0 - 8,0

Balení:

- 10 l pytle nebo • 20 l pytle nebo • velké 125 l pytle

Skladovatelnost:

- neomezená

Postup při použití:

Nežádoucí ropné látky se odstraňují tak, že se místo posype VAPEXEM a nechá se
působit. Po krátké chvíli VAPEX ropné látky adsorbuje, ztmavne, a můžeme jej z místa
odstranit. Při použití na vodních tocích se zabrání rozptýlení VAPEXU použitím norných
stěn, umístěných ve směru vodního toku pod aplikovaným VAPEXEM.

Dále se VAPEX používá jako náplň odolejovacích filtrů při filtraci znečištěných vod, kde
se předpokládá výměna filtrační náplně v dlouhých časových intervalech. Konstrukce
filtru musí umožňovat jednoduchou výměnu filtrační náplně. Přívod vody musí být
umístěn ve spodní a odvod filtrátu ve vrchní části filtru.

Likvidace:

Vapex po aplikaci na suchém povrchu smeteme do pytlů. Z vodního toku se sbírá
pomocí síťkových sběračů. Ropné látky, adsorbované na povrchu VAPEXU, je nutné
likvidovat ve spalovně. Zbytek po vypálení je expandovaný perlit, který lze jako
minerální látku umístit na skládce tuhého odpadu, nebo jej využít jako tepelnou izolaci
na stavbě (viz Technický list PN 72 12 71).

Při nízké koncentraci ropných látek je možné použitý Vapex uložit přímo bez úpravy na
skládku tuhého odpadu. Při silné kontaminaci je možné jej nechat likvidovat odbornou
firmou tzv. solidifikací vápnem.

Opatření při nehodách:

Vapex je nehořlavý, nevýbušný, při požáru ropných látek se používá jako hasivo.

Bezpečnost práce:

VAPEX neobsahuje zdraví škodlivé látky. Protože je však velmi lehký a jemně zrnitý,
doporučuje se při práci používat běžné ochranné pomůcky na ochranu očí. Při vniknutí
VAPEXU do očí je vypláchněte dostatečným množstvím čisté vody, v případě
neúspěchu vyhledejte lékařskou pomoc.

NOWAP

Ekologický prostředek, který očistí vaše pracoviště od nafty, benzínu a olejů. Je vyráběn z tříděného expandovaného perlitu (nízká objemová hmotnost při optimální zrnitosti). Tento spolu s potřebnými přísadami vytváří velmi dobrou absorpční schopnost Nowapu s cílem zabezpečit jeho maximální sorpční vlastnosti při co nejnižší objemové hmotnosti neškodnosti životnímu prostředí. Slouží jako sorbent nežádoucích ropných látek (znečištění a úkapů olejů, pohonných hmot apod.), je určen pro užití na pevných plochách (silnice, sklady, dílny). Protože je hydrofilní, není určen pro použití na vodní hladinu.

Balení a skladování

Dodává se ve 2 baleních: Nowap 120 – ve velkém 120 litrovém balení v papírových pytlích a Nowap 8 – v 8 litrovém balení do odnosných PE tašek pro drobné použití. Výrobek je nutno přepravovat v zakrytých přepravních prostředcích a chránit před navlhnutím a mechanickým poškozením. Nutno jej skladovat v suchých skladech.

Postup při použití

Vyčištění podlahy spočívá v posypání dostatečným množství Nowapu, který ropné produkty rychle absorbuje. Následně se Novap zamete ručně nebo zametacím mechanismem. Likvidace Nowapu se provádí skladováním na skládce nebezpečného odpadu.

POŽÁRNÍ HLÁSIČE

Detektor oxidu uhelnatého SF450EN

Přístroj je vhodný k použití v okolí míst, kde se vaří a topí spalováním paliv jako je dřevo, dřevěné uhlí, uhlí, koks, olej, benzín, plyn atd.

Oxid uhelnatý (CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto jen velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly!

Autonomní hlásič kouře SD-728-I

SD-728-I je autonomní hlásič kouře ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento hlásič je certifikovaný dle ČSN EN 14604.

Detektor signalizuje nebezpečí pomocí vniřní sirény o hlasitosti 85 dB/3m a blikající červené diody. Hlásič je napájen klasickou 9V baterií a vybaven výstrahou klesajícího napětí v baterii.

Tento hlásič je propojitelný s dalšími hlásiči, takže v případě požáru signalizují nebezpečí pomocí vnitřní sirény všechny propojené hlásiče v objektu.